Học java cơ bản qua từng ví dụ cụ thể

Java core là gì?

Java một ngôn ngữ độc lập với các nền tảng. Có nghĩa là mã code java có thể biên dịch và chạy trên các nền tảng khác nhau như Windows, Linux, Mac OS etc.

Java có thể làm hầu hết mọi thứ, chẳng hạn như là Mobile (Android), Web (Spring, Servlet etc), Desktop app (Swing, JavaFX) etc. Cho nên chúng ta sẽ không sợ đói khi học java nhé.

Trong loạt bài Học java căn bản qua từng ví dụ cụ thể này mình sẽ cố gắng giải thích đơn giản hoá nhất và cố gắng tạo ra nhiều ví dụ để cho các bạn dễ học, dễ nhớ.

Mục lục

Làm quen với ngôn ngữ lập trình java

 1. Giới thiệu ngôn ngữ java 
 2. JVM và Sự khác biệt giữa JVM, JDK, JRE
 3. Tạo project command line trong intellij
 4. Chương trình java đầu tiên
 5. Nhập xuất màn hình console
 6. Các Kiểu dữ liệu trong java
 7. Biến trong Java
 8. Toán tử trong java
 9. Cách hoạt động của các toán tử logic
 10. Mệnh đề điều kiện trong java
 11. Switch – case trong java
 12. Vòng lặp For trong java
 13. Vòng lặp While trog java
 14. Vòng lặp do-while trong java
 15. Mệnh đề Continue trong java
 16. Mệnh đề Break trong java
 17. Hàm trong java
 18. Chuỗi(String) trong java
 19. Mảng(Array) trong java
 20. Tự định nghĩa Enum trong java
 21. Java annotation trong java
 22. Java regex – part 1
 23. Java regex – part 2
 24. Generic trong java
 25. Quản lý bộ nhớ hiểu quả với static trong java
 26. Tổng hợp bài tập java căn bản

Những lỗi thường gặp phải của người mới bắt đầu lập trình java

 1. Code smell – part 1

Danh sách các keyword trong java 

 1. Tổng hợp các từ khoá trong java
 2. Từ khoá this trong java
 3. Từ khoá super trong java
 4. Từ khoá static trong java
 5. Từ khoá final trong java
 6. Từ khoá abstract trong java
 7. Từ khoá transient trong java
 8. Từ khoá volatile trong java
 9. Từ khoá strictfp trong java

Wapper class trong java

 1. Wrapper class trong java
 2. Primitive wrapper class – Immutable
 3. Number class
 4. Integer class
 5. Byte class
 6. Short class
 7. Long class
 8. Float class
 9. Double class
 10. Boolean class
 11. Character class
 12. Autoboxing và Unboxing trong java

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *