java core

Học java cơ bản qua từng ví dụ cụ thể

Java core là gì?

Java một ngôn ngữ độc lập với các nền tảng. Có nghĩa là mã code java có thể biên dịch và chạy trên các nền tảng khác nhau như Windows, Linux, Mac OS etc.

Java có thể làm hầu hết mọi thứ, chẳng hạn như là Mobile (Android), Web (Spring, Servlet etc), Desktop app (Swing, JavaFX) etc. Cho nên chúng ta sẽ không sợ đói khi học java nhé.

Trong loạt bài Học java căn bản qua từng ví dụ cụ thể này mình sẽ cố gắng giải thích đơn giản hoá nhất và cố gắng tạo ra nhiều ví dụ để cho các bạn dễ học, dễ nhớ.

Mục lục

Làm quen với ngôn ngữ lập trình java

 1. Giới thiệu ngôn ngữ java 
 2. JVM và Sự khác biệt giữa JVM, JDK, JRE
 3. Java SE, ME, EE, và JavaFX
 4. Tạo project command line trong intellij
 5. Chương trình java đầu tiên
 6. Nhập xuất màn hình console
 7. Các Kiểu dữ liệu trong java
 8. Biến trong Java
 9. Toán tử trong java
 10. Cách hoạt động của các toán tử logic
 11. Mệnh đề điều kiện trong java
 12. Mệnh đề điều kiện rút gọn
 13. Switch – case trong java
 14. Vòng lặp For trong java
 15. Vòng lặp While trog java
 16. Vòng lặp do-while trong java
 17. Mệnh đề Continue trong java
 18. Mệnh đề Break trong java
 19. Hàm trong java
 20. Chuỗi(String) trong java
 21. Mảng(Array) trong java
 22. Mảng đa chiều trong java
 23. Tự định nghĩa Enum trong java
 24. Java annotation trong java
 25. Java regex – part 1
 26. Java regex – part 2
 27. Generic trong java
 28. Quản lý bộ nhớ hiểu quả với static trong java
 29. Tổng hợp bài tập java căn bản

Custom Object class

 1. toString() method
 2. Mối quan hệ giữa equals() và hashCode()
 3. hashCode() method

Support class 

 1. Math
 2. BigDecimal
 3. BigInteger
 4. Pair class
 5. Google Guava

Những lỗi thường gặp phải của người mới bắt đầu lập trình java

 1. Code smell – part 1

Danh sách các keyword trong java 

 1. Tổng hợp các từ khoá trong java
 2. Từ khoá this trong java
 3. Từ khoá super trong java
 4. Từ khoá static trong java
 5. Từ khoá final trong java
 6. Từ khoá abstract trong java
 7. Từ khoá transient trong java
 8. Từ khoá volatile trong java
 9. Từ khoá strictfp trong java

Wapper class trong java

 1. Wrapper class trong java
 2. Primitive wrapper class – Immutable
 3. Number class
 4. Integer class
 5. Byte class
 6. Short class
 7. Long class
 8. Float class
 9. Double class
 10. Boolean class
 11. Character class
 12. Autoboxing và Unboxing trong java

Exception Handing

 1. Exception là gì? 
 2. CheckedException và UncheckedException
 3. try-catch-finally
 4. try with resource
 5. Từ khoá Throw và Throws 
 6. Tự định nghĩa Exception
 7. Một số mẹo nhỏ tránh NullPointerException
 8. Các trường hợp dẫn đến OutOfMemoryError
 9. Qúa trình lan truyền exception

Stream API

 1. Nested class
 2. Inner class
 3. Local class
 4. Anonymous class
 5. Lambda expression 
 6. Stream API
 7. Method references
 8. Optional class
 9. findFirst() và findAny()
 10. skip() và limit() 
 11. Stream toMap()
 12. Stream Filter
 13. Stream reduce
 14. Stream peek
 15. map() và flatMap()
 16. Stream Distinct
 17. Tổng hợp các functional interface

Collection framework và các bài toán nằm lòng trong java

 1. Giới thiệu collection framework
 2. ArrayList
 3. LinkedList
 4. HashSet
 5. HashMap
 6. Queue
 7. PriorityQueue
 8. Stack 
 9. LinkedHashMap
 10. LinkedHashSet

String trong java

 1. Chuỗi(String)
 2. StringBuffer
 3. StringBuider
 4. String vs StringBuffer vs StringBuilder
 5. StringTokenizer
 6. StringJoiner trong java (8)
 7. String pool
 8. Cắt chuỗi
 9. Tổng hợp bài tập String

Java mechanism

 1. Heap và Stack
 2. Pass by value và Pass by reference
 3. Garbage collector trong java
 4. Khi nào thì object được trình thu gom rác dọn dẹp
 5. Stack trace trong java
 6. Sự khác biệt giữa i++ và ++i
 7. Ép kiểu
 8. Upcasting và Downcasting
 9. Instanceof

Date & Time 

 1. Instant class trong java
 2. Clock class trong java
 3. Duration class trong java
 4. Period class trong java
 5. LocalDate trong java
 6. LocalTime trong java
 7. LocalDateTime trong java
 8. MonthDay trong java
 9. Year class trong java
 10. YearMonth trong java
 11. ZonedDateTime trong java

Java IO

 1. Giới thiệu Java IO
 2. Serializable
 3. Thao tác file cơ bản
 4. FileDescriptor 
 5. FilePermission
 6. InputStream
 7. OutputStream 
 8. Đọc file với FileInputStream
 9. Ghi file với OutputStream
 10. Luồng dữ liệu ngầm PipedInputStream và PipedOutputStream
 11. ByteArrayInputStream và  ByteArrayOutputStream trong java 
 12. BufferedInputStream 
 13. BufferedOutputStream
 14. Đọc file the object
 15. PushbackInputStream
 16.  SequenceInputStream
 17. DataInputstream và DataOutputStream 
 18. FileReader 
 19. FileWriter
 20. BufferedReader
 21. BufferedWriter
 22. RandomAccessFile 
 23. PipedReader và PipedWriter
 24. Tổng hợp cách đọc file text
 25. So sánh thời gian thực thi giữa FileInputStream, BufferedInputStream, FileReader, BufferedReader.
 26. File CSV
 27. Đọc ghi file CSV 

Multithreading 

 1. Phân biệt Multithreading và Multitasking
 2. Tạo thread với Thread và Runnable 
 3. DeadLock
 4. Thread wait, notify, notifyAll
 5. Daemon thread 
 6. Main thread
 7. Thread sleep()
 8. Vòng đời của thread
 9. Sự khác nhau giữa wait() và sleep()

Tóm lược

Trên đây là danh sách mình đã tổng hợp trong suốt quá trình tìm hiểu về Java cơ bản. Các bạn có thể dựa vào những keyword trên để tìm hiểu thêm các tài liệu chuyên sâu nhầm nâng cao kiến thức. Cám ơn các bạn đã ghé thăm. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *