Biến trong java với ví dụ cụ thể

Biến là nơi để lưu trữ tạm thời các giá trị với một kiểu dữ liệu xác định. Các bạn có thể xem lại các kiểu dữ liệu trong java tại đây.

Biến bao gồm các thành phần chính: kiểu dữ liệu, tên, và giá trị. 

Cú pháp khai báo biến

<Kiểu dữ liệu> <Tên biến> = <Value>; Hoặc Kiểu dữ liệu> <Tên biến>;

Ví dụ:

Cú pháp khai báo biến trong java

Gán giá trị cho biến

Để gán giá trị cho biến chúng ta có 2 cách như sau:

Cách 1: gán giá trị cho biến tại thời điểm khai báo

Cách 2: gán giá trị sau khi khai báo biến

Cách đặt tên biến

Ở mỗi ngôn ngữ chúng ta sẽ có các quy tắc đặt tên biến khác nhau, chúng ta sẽ điểm qua các quy ước đặt tên biến trong java nha:

(1) Tên biến không thể chứa dấu khoảng trắng. Ví dụ int num ber = 1; sẽ không hợp lệ trong một chương trình java.

(2) Tên biến có thể bắt đầu bằng các ký tự đặc biệt như $ và _ etc.

(3) Trong java một biến thường phải được bắt đầu bằng chữ thường, nếu biến nhiều hơn 2 chữ, các chữ cái bắt đầu từ các chữ sau được viết hoa. Ví dụ: int number, int smallNumber.

(4) Tên biến phải có ý nghĩa đúng với mục đích nó được khai báo.

Các kiểu của biến trong java

Trong java có 3 kiểu dữ liệu: Local, Static, Instance.

Biến local

Biến local là một biến được khai báo bên trong một method. Bạn không thể truy cập và thay đổi giá trị của chúng ở bên ngoại method.

Ví dụ biến local

Output: I’m local variable

Biến Static

Biến Static là một biến mà bạn có thể truy cập và thay đổi chúng thông qua class. 

Cách truy cập và thay đổi biến static: <Tên class>.<Tên biến static> Or <Instance>.<Tên biến static>

Các biến static chỉ được khởi tạo duy nhất một lần tại thời điểm tải class. Điều này có ý nghĩa là mặc cho bạn khởi tạo bao nhiêu instance của class thì biến static vẫn là duy nhất.

Ví dụ cho biến static

Output:

I’m static variable
I’m static variable
I’m static variable
Change static variable the – 1
Change static variable the – 1
Change static variable the – 2
Change static variable the – 2 

Biến Instance

Mỗi instance (object) của một class là một bản sao của class đó. Không giống biến static, biến instance chỉ được truy xuất và thay đổi bởi instance của nó(bản sao của class)

Ví dụ cho biến instance

Output:

I’m static variable
I’m static variable
I’m static variable
Change static variable the – 1
Change static variable the – 1
Change static variable the – 2
Change static variable the – 2

‹Previous Next›

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *