Biến trong java với ví dụ cụ thể

Một biến trong Java là một phần của bộ nhớ lưu trữ các giá trị với một kiểu dữ liệu xác định. Biến bao gồm các thành phần chính: kiểu dữ liệu, tên, và giá trị

Cú pháp khai báo biến

<Kiểu dữ liệu> <Tên biến> = <Value>; Hoặc Kiểu dữ liệu> <Tên biến>;

Ví dụ:

Cú pháp khai báo biến trong java

Gán giá trị cho biến

Để gán giá trị cho biến chúng ta có 2 cách như sau:

Cách 1: gán giá trị cho biến tại thời điểm khai báo

int i = 10;

Cách 2: gán giá trị sau khi khai báo biến

int i;
i = 10;

Cách đặt tên biến

Ở mỗi ngôn ngữ chúng ta sẽ có các quy tắc đặt tên biến khác nhau, chúng ta sẽ điểm qua các quy ước đặt tên biến trong java nha:

 • Tên biến không thể chứa dấu khoảng trắng. Ví dụ int num ber = 1.
 • Tên biến có thể bắt đầu bằng các ký tự đặc biệt như $_ etc.
 • Trong java một biến thường phải được bắt đầu bằng chữ thường, nếu biến nhiều hơn 2 chữ, các chữ cái bắt đầu từ các chữ sau được viết hoa. Ví dụ: int number, int smallNumber.
 • Tên biến phải có ý nghĩa đúng với mục đích nó được khai báo.

Các kiểu của biến trong java

Trong java có 3 kiểu dữ liệu:

 • Local
 • Static 
 • Non-static
 • Parammeter

Biến local

Biến local là một biến được khai báo bên trong một hàm. Bạn không thể truy cập thay đổi giá trị của chúng ở bên ngoài hàm.

public class LocalVariable {

  public static void demoLocalVariable() {
    String localVariable = "I'm local variable";
    System.out.println(localVariable);
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Call method demoLocalVariable
    demoLocalVariable();
  }
}
Output: I’m local variable

Biến Static

Biến static là một biến mà bạn có thể truy cập và thay đổi chúng thông qua Class Name. 

Cách truy cập và thay đổi biến static: <Tên class>.<Tên biến static> Or <Instance>.<Tên biến static>

Các biến static chỉ được khởi tạo duy nhất một lần tại thời điểm tải Class. Điều này có ý nghĩa là mặc cho bạn khởi tạo bao nhiêu instance của class thì biến static vẫn là duy nhất.

public class StaticVariable {

  static String staticVariable = "I'm static variable";

  public static void main(String[] args) {

    // Khai bao 2 Instance StaticVariable
    StaticVariable obj1 = new StaticVariable();
    StaticVariable obj2 = new StaticVariable();

    // truy cap thong qua instance
    System.out.println(obj1.staticVariable);
    System.out.println(obj2.staticVariable);

    // truy cap truc ten thong qua ten class
    System.out.println(StaticVariable.staticVariable);


    // Thay doi gia tri bien static thong qua instance
    obj1.staticVariable = "Change static variable the - 1";
    System.out.println(obj1.staticVariable);
    System.out.println(obj2.staticVariable);    StaticVariable.staticVariable = "Change static variable the - 2";
    System.out.println(obj1.staticVariable);
    System.out.println(obj2.staticVariable);

  }
}

Output:

I’m static variable
I’m static variable
I’m static variable
Change static variable the – 1
Change static variable the – 1
Change static variable the – 2
Change static variable the – 2 

Biến non-static

Một biến non-static thuộc về một object, các object này lưu trữ trạng thái của nó thông qua các thuộc tính non-static. Ví dụ một SinhVien object lưu trữ các thuộc tính non-static: name, birthday, hometown để định danh của một sinh viên. Các thuộc tính non-static còn có tên gọi là instance bởi vì nó thuộc về các instance (object).

public class InstanceVariable {
  String instanceVariable = "I'm instance variable";

  public static void main(String[] args) {
    InstanceVariable obj1 = new InstanceVariable();
    InstanceVariable obj2 = new InstanceVariable();

    // In ra gia tri mac dinh
    System.out.println(obj1.instanceVariable);
    System.out.println(obj1.instanceVariable);

    // Thay doi gia tri
    obj1.instanceVariable = "I'm instance variable of obj1";
    obj2.instanceVariable = "I'm instance variable of obj2";

    // In ra gia tri sau khi da thay doi
    System.out.println(obj1.instanceVariable);
    System.out.println(obj1.instanceVariable);

  }
}

Output:

I’m static variable
I’m static variable
I’m static variable
Change static variable the – 1
Change static variable the – 1
Change static variable the – 2
Change static variable the – 2

Nguồn tham khảo

http://tutorials.jenkov.com/java/variables.html#:~:text=A%20Java%20variable%20is%20a,needs%20to%20do%20its%20job.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x