JAVA OOP

Học Lập trình hướng đối tượng(oop) step by step

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng(oop). Thế nên, đối với một người vừa bắt đầu học lập trình java. Sau khi đã hoàn thành phần căn bản (java core) thì đây chính là phần tiếp theo chúng ta hướng đến nhé.

Nếu bạn nào mà có nền tảng lập trình từ các ngôn ngữ khác như c++, php, python etc, thì có thể bỏ qua phần java căn bản cũng được. Còn nếu bạn nào chưa học lập trình bao giờ học là muốn xem qua một xíu java core thì có thể xem tại đây. Phần này mình cũng đã viết rất chi tiết và có đi kèm bài tập, ví dụ cụ thể cho các bạn.

Nói sơ qua một tí về lập trình hướng đối tượng (OOP). OOP là gì? và tại sao phải học nó? À ha. OOP là một phương pháp lập trình thôi các bạn. Hiểu đơn giản là nó sẽ dựa vào những đối tượng trong thế giới thực để làm sao xây dựng lên mô hình cho phép chúng ta reused code, rút gọn code, v.v còn nhiều thứ nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu sau.

Chúng ta sẽ có một loạt các bài hướng dẫn về hướng đối tượng:

Các Khái niệm trong lập trình hướng đối tượng:

 1. Tổng quan về lập trình hướng đối tượng
 2. Object và class
 3. Constructors trong java
 4. Từ khóa this trong java
 5. Từ khoá static trong java
 6. Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng 
 7. Quan hệ HAS – A trong java
 8. Từ khóa super trong java
 9. Tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng
 10. Method overloading trong java
 11. Method overriding trong java
 12. Tính trừu tượng trong lập trình hướng đối tượng
 13. Abstract class trong java
 14. Interface trong java
  1. Functional interface trong java
  2. Marker interface trong java
  3. Default method trong interface
  4. Static method trong interface 
 15. Sự khác nhau giữa abstract class và interface
 16. Đơn thừa kế trong java
 17. Tính đói gói lập trình hướng đổi tượng
 18. Package trong java
 19. Access modifiers trong Java
 20. Từ khoá final trong java

Nguyên lý thiết kế SOLID trong lập trình hướng đối tượng:

Bài tập lập trình hướng đối tượng có lời giải cụ thể

 1. Bài tập lập trình hướng đối tượng – object và class
 2. Bài tập lập trình hướng đối tượng – composition
 3. Bài tập lập trình hướng đối tượng – Inheritance
 4. Bài tập lập trình hướng đối tượng – polymorphism
 5. Bài tập tổng hợp lập trình hướng đối tượng

2 thoughts on “Học Lập trình hướng đối tượng(oop) step by step”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *