Functional Interface trong java với ví dụ cụ thể

Functional Interface là một interface chứa duy nhất một abstract method. Từ java 8 trở đi lambda expressions được sử dụng nhiều với functional interface để thể hiện một implement của nó.

Một functional interface có thể có nhiều default method nên các bạn đừng nhầm tưởng rằng functional interface lại có nhiều method thế kia nhé, nó chỉ có một abstract method duy nhất thôi!

Ví dụ chúng ta có Runnable interface là một functional interface

@FunctionalInterface
public interface Runnable {
  /**
   * When an object implementing interface <code>Runnable</code> is used
   * to create a thread, starting the thread causes the object's
   * <code>run</code> method to be called in that separately executing
   * thread.
   * <p>
   * The general contract of the method <code>run</code> is that it may
   * take any action whatsoever.
   *
   * @see   java.lang.Thread#run()
   */
  public abstract void run();
}

Annotation @FunctionalInterface đặt ở đầu interface cho chúng ta dễ dàng nhận biết nó là một functional interface. Điều quan trọng là annotation @FunctionalInterface sẽ đảm bảo cho interface của chúng ta chỉ có duy nhất một abstract method. Nếu chúng ta khai báo nhiều hơn một abstract method trong interface được đánh dấu @FunctionalInterface thì chúng ta sẽ nhận được lỗi ‘Unexpected @FunctionalInterface annotation’.

Thực hành với functional interface

Implement Runnable functional interface bằng Anonymous class.

public class Main {
  public static void main(String args[])
  {
    // create anonymous inner class object
    new Thread(new Runnable()
    {
      @Override
      public void run()
      {
        System.out.println("New thread created");
      }
    }).start();
  }

}

OutputNew thread created

Functional interface với lambda expressions. Từ java 8 trở đi thì cặp đôi này luôn đi liền với nhau nên các bạn cố gắng hiểu xíu về lambda expression.

public class Main {
  public static void main(String args[])
  {
    // create anonymous inner class object
    new Thread(() -> System.out.println("New thread created")).start();
  }

}

Output New thread created

Tự xây dựng một functional interface

Mỗi một functional interface đều có một ý nghĩa rõ ràng mà khi chúng ta nhắc về nó thì sẽ biết ngay những thằng implement từ đó chắc chắn sẽ làm nhiệm vụ gì. Ví dụ như Comparator thì mô tả kết quả so sánh giữa 2 object, Predicate dùng để kiểm tra tính đúng sai của mệnh đề điều kiện etc.

Giờ mình sẽ xây dựng một Square Functional interface có chứa duy nhất một calculate() abstract method

@FunctionalInterface
interface Square
{
  int calculate(int x);
}

class Main
{
  public static void main(String args[])
  {

    /**
     * Square: functional interface
     * (int x)->x*x: la phan implement cua s theo dang anonymous class
     * => s la mot instance cua anonumous class implement Square
     */
    Square s = (int x)->x*x;

    int ans = s.calculate(10);
    System.out.println(ans);
  }
}

Output:100

Một số functional interface dựng sẵn

Trong java.util.function package chứa một số functional interface được dựng sẵn:

Predicate: Predicate áp dụng cho các trường hợp kiểm tra một điều kiện cụ thể.

@FunctionalInterface
public interface Predicate<T> {

  /**
   * Evaluates this predicate on the given argument.
   *
   * @param t the input argument
   * @return {@code true} if the input argument matches the predicate,
   * otherwise {@code false}
   */
  boolean test(T t);

  // ...
}

BiFunction: Nhận 2 tham số x, y và trả về kết quả sau quá trình tính toán dự trên x, y.

@FunctionalInterface
public interface BiFunction<T, U, R> {

  /**
   * Applies this function to the given arguments.
   *
   * @param t the first function argument
   * @param u the second function argument
   * @return the function result
   */
  R apply(T t, U u);
  // .... 
}

Function: Nhận một tham số x và trả về kết quả dựa trên quá trình tính toàn từ x.

@FunctionalInterface
public interface Function<T, R> {

  /**
   * Applies this function to the given argument.
   *
   * @param t the function argument
   * @return the function result
   */
  R apply(T t);
  // ...
}

Ví dụ sử dụng Predicate function interface để kiểm tra một ArrayList String và in ra các chuỗi bắt đầu bằng chữ “H”

import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.function.Predicate;


class Main
{
  public static void main(String args[])
  {

    // create a list of strings
    List<String> names = Arrays.asList("HGA", "FAS", "HGI", "GET");

    Predicate<String> p = (s)->s.startsWith("H");

    // Iterate through the list
    for (String st:names)
    {
      // call the test method
      if (p.test(st))
        System.out.println(st);
    }
  }
}

Output

HGA
HGI

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x