Tag: Java OOP

Static method trong interface – Java

Static method trong interface giống như các method trong class nó có đầy đủ mã triển khai. Static method tương tự như default method điểm khác biệt lớn nhất là static method chúng ta không thể override ở các class implement từ nó. Để sử dụng static method chúng ta sẽ dụng syntax sau Ví dụ Output Hello, New Static …