Bài tập lập trình hướng đối tượng – Thừa kế (Inheritance)

Bài 1 Cirlce  và Cylinderexercise-oop-inheritance-circle-cylinder

Chúng ta có class Cylinder thừa kế class Circle. 

Constructor Cylinder(radius: double, color: String, height: double): Trong đó height sẽ được gán cho biến heigth của class Cylinder. Sử dụng super để gọi constructor của class cha.  

getVolume(): = getArea() * heigth

Output:

Area: 18.09557368467721
Volume: 180.95573684677208

Link source code tham khảo

Bài 2: Person, Student và Staff 

exercise-oop-inheritance-person-student-staff

Ở ví dụ này, chúng ta có class cha Person được class Student và Staff thừa kế. Hãy triển khai chương trình như sơ đồ trên/

upToSalary(int percent): salary + (salary * percent) / 100

getRating(): score < 5 => bad; score >= 5 và score < 8 => medium, score >= 8 => good

Link source code tham khảo 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *