Bài tập lập trình hướng đối tượng – composition

Trong loạt bài tập về composition sẽ giúp chúng ta ôn lại các kiến về lập trình hướng đối tượng như: 

Note

  • Dấu (-) tương ứng với private access modifier
  • Dấu (+) tương ứng với public access modifier
  • Dấu (#) tương ứng với protected access modifier

Bài 1: Triển khai class Book và Author theo diagram

exercise-oop-composition-book-author

Chúng ta có 2 class Author và Book. Một author sẽ có các thông tin cơ bản như name, email, genderm age. Một cuốn sách ngoài các thông tin cơ bản như name, price etc thì còn có một Author cho nó.

Ở đây chúng ta thấy class Book sẽ có một thuộc tính là Author, như vậy ta nói Book has – a Author.

Output

Book{name=’Java OOP’, author=shareprogramming.net, price=10.0, count=100}

Link source code tham khảo

Bài 2: Triển khai class Student và Address

exercise-oop-composition-student-address

Gợi ý: 

getRating(): Trả về good nếu score >=8, medium nếu score thuộc [5, 8), bad nếu score < 5

Output: 

Student{name=’HGA’, age=23, score=5.0, address=Address{country=’VN’, city=’HCM’, district=’Q7′, street=’428 LE VAN LUONG’}}
Xep loai: medium

Link source code tham khảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *