ZonedDateTime trong java

ZonedDateTime được giới thiệu trong java 8 đại diện cho kiểu dữ liệu Date & Time với múi giờ cụ thể. ZonedDateTime lưu các tất cả các trường dữ liệu của date & time đến độ chính xác là nano giây.

Sử dụng ZonedDateTime để giao tiếp với nhau giữa các nhau khác múi giờ. Ví dụ như bạn sẽ chỉ ra thời gian cụ thể tại nơi bạn để hẹn gặp họ.

Note: ZonedDateTime object là immutable.

Khởi tạo ZonedDateTime

Thông thường chúng ta khởi tạo ZonedDateTime object bằng 2 method chính là ZonedDateTime.now()ZonedDateTime.of()

now()

of()

Convert String sang ZonedDateTime

Trong ZonedDateTime sử dụng method parse() để convert string thành ZonedDateTime object.

Convert ZonedDateTime sang String

Sử dụng format() method để convert ZonedDateTime object sang String với định dạng được chỉ định.

Modify ZonedDateTime

ZonedDateTime object cung cấp cho chúng ta các method với tiền tố là plusX() và minusY() để cập nhật gía trị của ZonedDateTime object. 

 • plusYears()
 • plusMonths()
 • plusDays()
 • plusHours()
 • plusMinutes()
 • plusSeconds()
 • plusNanos()
 • minusYears()
 • minusMonths()
 • minusDays()
 • minusHours()
 • minusMinutes()
 • minusSeconds()
 • minusNanos()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *