Mệnh đề continue trong java với ví dụ cụ thể

Mệnh đề continue thường được sử dụng trong các vòng lặp (for, while, do – while).  Mệnh đề continue được dùng để chuyển qua vòng lặp tiếp theo mà không thực thi code chứa trong vòng lặp nằm bên dưới mệnh đề continue.

Cú pháp continue

Sơ đồ thực thi của continue

continue trong java (continue in java)

Ví dụ: Xuất ra màn hình các giá trị 1 đến 10, trong đó không in ra giá trị 8

Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện với cả 3 vòng lặp for, while, do – while

Continue sử dụng với vòng lặp for

Output: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Continue sử dụng với vòng lặp while

Output: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Continue sử dụng với vòng lặp do – while

Output: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 

‹Previous Next›

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *