Ép kiểu trong java

Khi gán giá trị của một kiểu dữ liệu cho một kiểu dữ liệu khác thì bắt buộc phải ép kiểu.

Ví dụ ép kiểu một số long về int.

Ép kiểu tự động

Ép kiểu tự động diễn ra khi:

  • Kiểu dữ liệu của biến tham chiếu tương thích với giá trị gán.
  • Khi gán giá trị của kiểu dữ liệu bé sang kiểu dữ liệu lớn hơn.

Thứ tự tăng dần của các kiểu dữ liệu nguyên thủy

Ví dụ tự động chuyển đổi trong kiểu dữ liệu nguyên thủy.

Ép kiểu tường minh

Nếu chúng ta muốn gán 1 giá trị của kiểu dữ liệu lớn sang kiểu dữ liệu nhỏ hơn chúng ta phải ép kiểu về kiểu dữ liệu nhỏ hơn.

Phép toán tự động ép kiểu

Khi thực hiện các phép toán các giá trị trung gian có thể vượt quá phạm vi toán hạng, do đó java sẽ tự động ép kiểu:

  • Java sẽ tự động ép kiểu byte, short, char sang int khi tính toán.
  • Nếu kết quả là long, double, hoặc float thì toàn bộ biểu thức sẽ được ép kiểu sang long, double hoặc float tương ứng.

Ép kiểu tường minh cho phép toán

Khi thực hiện các phép toán kết quả sẽ tự động ép kiểu sang kiểu dữ liệu lớn hơn, nhưng nếu kết quả là kiểu dữ liệu nhỏ hơn thì chúng ta bắt buộc phép ép kiểu dữ kiệu của kết quả xuống.

Nguồn tham khảo

https://www.geeksforgeeks.org/type-conversion-java-examples/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *