Mệnh đề điều kiện (if, if..else) trong java với ví dụ cụ thể

Khi lập trình sẽ có lúc bạn cần thực hiện một tập lệnh dựa vào một điều kiện cụ thể đó chính là lý do vì sao có mệnh đề điều kiện trong java.

Trong java chúng ta có các loại mệnh đề điều kiện sau:

  • Mệnh đề if
  • Mệnh đề if lồng nhau
  • Mệnh đề if – else
  • Mệnh đề if – else if

Mệnh đề if 

Chúng ta sẽ bắt đầu với mệnh điều kiện đơn giản nhất mệnh đề if

Cú pháp

Mệnh đề if sẽ thực hiện các tập lệnh được viết ở bên trong cặp dấu “{}” nếu thoả điều kiện.

Sơ đồ

Câu điều kiện trong java

Ví dụ: Đề bài cho bạn một số nguyên a, yêu cầu hãy xuất ra màn hình console “La so duong” nếu a lớn 0. 

Output: La so duong

Mệnh đề if lồg nhau

Khi một câu điều kiện nằm bên trong một câu điều kiện khác thì ta gọi đó là câu điều kiện lồng.

Cú pháp 

Khi điều kiện condition_1 thoả, java sẽ thực hiện code bên trong thân mệnh đề if đầu tiên và sẽ kiểm tra tiếp điều kiện condition_2 nếu điều kiện condition_2 thoả sẽ tiếp tục thực hiện code bên trong mệnh đề if.

Ví dụ: Cho một số nguyên a, kiểm tra nếu a > 0 thì xuất ra “La so duong” và tiếp tục kiểm tra nếu a lớn 5 thì xuất ra “Lon hon 10”

Output: 

La so duong

Lon hon 10

Mệnh đề if – else

Cú pháp

Sơ đồ

Câu điều kiện

Ví dụ: Cho một số nguyên a, kiểm tra nếu a > 0 thì xuất ra “La so duong” ngược lại thì xuất ra “”Khong phai so duong” 

Output: La so duong

Mệnh đề if – else if 

Khi mệnh đề điều kiện của bạn có hơn 2 trường hợp thì bắt buồn chúng ta sẽ cần đến mệnh đề if – else – if

Ví dụ: Cho số nguyên a và b, Xuất ra “Deu la duong” nếu a và b đều lớn hơn 0, “Nguoc nhau” nếu a dương b âm hoặc a âm b dương. “Be hon hoac bang 0” nếu a và b đều nhỏ hơn 0.

Output: Nguoc nhau

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về câu điều kiện trong java rồi. Thế nhưng mình tự đặt câu hỏi nếu như mà chúng ta có quá nhiều điều kiện cần kiểm tra thì cứ if else nhiều như thế thì code có xấut không ta.

Ở phần sau chúng ta sẽ có một cấu trúc điều kiện mới giúp code chúng ta dễ nhìn hơn. Nhớ xem nhé các bạn.

Bài tập thực hành

1, Viết chương trình java nhập vào một số nguyên a là in ra “so duong” nếu a > 0, “so am” nếu a < 0.

2, Viết chương trình java giải phương trình bậc 2 aX2+ bX + c. Với a, b, c là 2 số nhập vào từ bàn phím.

3, Viết chương trình java nhập vào số nguyên a có giá trị 1 đến 7, tương ứng với số ngày trong tuần. Xuất ra ngày tương ứng trong tuần. ví dụ 1 => chu nhat, 2 => thu hai, 7 => thu bay

4, Viết chương trình java nhập vào số nguyên a là năm tương ứng. Kiểm tra xem năm đó có phải là năm nhuận hay không?

Bài tham khảo

‹Previous Next›

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *