Hướng dẫn sử dụng Dictionary trong Java

Dictionary là một abstract class đại diện cho một mối quan hệ giữa một cặp key-value, nó hoạt động tương tự như map trong Java. Với một key, bạn có thể lưu trữ các value và khi cần có thể lấy lại giá trị bằng cách sử dụng key của nó. Vì vậy, nó là một danh sách các cặp key-value.

Khai báo

public abstract class Dictionary extends Object

Constructor

Dictionary chỉ chứa một constructor duy nhất

Dictionary() 

Các method trong Dictionary

put(K key, V value) : java.util.Dictionary.put(K key, V value) Thêm một cặp key-value vào dictionary.

Syntax :
public abstract V put(K key, V value)
Parameters :
-> key
-> value
Return :
Cặp key-value tương ứng được thêm vào

elements() : java.util.Dictionary.elements() Trả về các value trong dictionary

 
Syntax :
public abstract V put(K key, V value)
Parameters :
-> key
-> value
Return :
Các cặp key-value trong từ điển

get(Object key) : java.util.Dictionary.get(Object key) Trả về value tương ứng với key trong dictionary.

public abstract V get(Object key)
Parameters :
key - Gía trị key tương ứng với Value muốn lấy
Return :
Value tương ứng với Key được truyền vào

isEmpty() : java.util.Dictionary.isEmpty() Kiểm tra liệu dictionary có rỗng hay không.

Syntax :
public abstract boolean isEmpty()
Parameters :

------
Return :
Trả về true nếu dictionary rỗng, ngược lại false

keys() : java.util.Dictionary.keys() Trả về danh sách các key trong dictionary

Syntax :

public abstract Enumeration keys()
Parameters :

--------
Return :

Liệt kê tất cả các key có trong dictionary

remove(Object key) : Xóa một phần tử có key tương ứng được chỉ định

public abstract V remove(Object key)
Parameters : 
key : Gía trị của key bị xóa
Return : 
Trả về value tương ứng bị xóa bởi key

size() : java.util.Dictionary.size() Trả về kích thước của Dictionary

public abstract int size()
Parameters : 
-------
Return : 
Trả về số lượng các phần tử trong Dictionary

Ví dụ sử dụng Dictionary

import java.util.*; 
public class New_Class 
{ 
  public static void main(String[] args) 
  { 
 
    // Initializing a Dictionary 
    Dictionary geek = new Hashtable(); 
 
    // put() method 
    geek.put("123", "Code"); 
    geek.put("456", "Program"); 
 
    // elements() method : 
    for (Enumeration i = geek.elements(); i.hasMoreElements();) 
    { 
      System.out.println("Value in Dictionary : " + i.nextElement()); 
    } 
 
    // get() method : 
    System.out.println("\nValue at key = 6 : " + geek.get("6")); 
    System.out.println("Value at key = 456 : " + geek.get("123")); 
 
    // isEmpty() method : 
    System.out.println("\nThere is no key-value pair : " + geek.isEmpty() + "\n"); 
 
    // keys() method : 
    for (Enumeration k = geek.keys(); k.hasMoreElements();) 
    { 
      System.out.println("Keys in Dictionary : " + k.nextElement()); 
    } 
 
    // remove() method : 
    System.out.println("\nRemove : " + geek.remove("123")); 
    System.out.println("Check the value of removed key : " + geek.get("123")); 
 
    System.out.println("\nSize of Dictionary : " + geek.size()); 
 
  } 
} 

Output

Value in Dictionary : Code
Value in Dictionary : Program

Value at key = 6 : null
Value at key = 456 : Code

There is no key-value pair : false

Keys in Dictionary : 123
Keys in Dictionary : 456

Remove : Code
Check the value of removed key : null

Size of Dictionary : 1

Nguồn tham khảo

https://www.geeksforgeeks.org/java-util-dictionary-class-java/

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x