Tag: Java Collection

Convert List to Set và ngược lại trong Java

Trong bài viết chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách convert List sang Set và ngược lại trong Java thông qua một số cách thông dụng như sử dụng Java thuần, sử dụng các thư viện bên thứ ba như Apache Commons Collections và với Java 10. Convert List sang Set Sử dụng Java thuần Đầu tiê, chúng ta …

Generate random String trong Java

Để generate một String ngẫu nhiên trong Java có rất nhiều cách, qua bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cách thường được áp dụng.  Generate random String Trong phần này, chúng ta sẽ tìm cách generate một string với số lượng ký tự xác định. Tuy nhiên những ký tự trong String có thể …

Java có hỗ trợ default parameters không?

Rất tiếc câu trả lời là không! Java không hỗ trợ default parameters như những ngôn ngữ khác. Nhiều ngôn ngữ lập trình như C ++ hoặc JavaScript cho phép chúng ta đặt giá trị mặc định cho các tham số đầu vào của một method, chúng sẽ được sử dụng khi chúng ta thực hiện lời gọi hàm mà …