Tag: Java Collection

Vector trong Java

 Nó hoạt động tương tự ArrayList nhưng Vector được đồng bộ hoá.Vector giữ lại thứ tự thêm vào tương tự như ArrayList nhưng nó ít được sử dụng hơn vì