Tag: Java Collection

Vector trong Java

 Nó hoạt động tương tự ArrayList nhưng Vector được đồng bộ hoá.Vector giữ lại thứ tự thêm vào tương tự như ArrayList nhưng nó ít được sử dụng hơn vì

Immutable ArrayList trong Java

Trong bài hướng dẫn nhanh này chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách làm thế nào để tạo ra một immutable ArrayList trong Java với thư viện chuẩn của JDK hoặc các thư viện được bên thứ ba như Guava và Apache Commons Collections 4. JDK …