Tags:

Điều kiện IS NULL trong SQL

Trong SQL, điều kiện IS NULL được dùng để chỉ định điều kiện cho một giá trị của một cột rằng nó phải có giá trị NULL. 

Cú pháp

column IS NULL

Lưu ý

  • Nếu cột có giá trị NULL, điều kiện trả về kết quả TRUE
  • Nếu cột không có giá trị NULL, điều kiện trả về kết quả FALSE

Ví dụ – lệnh SELECT

Cùng xem ví dụ điều kiện NULL trong lệnh SELECT dưới đây.

SELECT *
FROM nhanvien
WHERE ho IS NULL;

Ví dụ này sẽ trả về tất cả các bản ghi trong bảng nhanvien nếu họ của nhân viên còn bị bỏ trống – hay gọi là có giá trị NULL.

Ví dụ với lệnh INSERT:

INSERT INTO nhanvien
((nhanvien_id, ho, ten)
SELECT nhanvien_id, ho, ten
FROM danhba
WHERE ten IS NULL;

Lệnh này sẽ sao chép các bản ghi từ có tên bị null từ danhba vào bảng nhanvien.

UPDATE nhanvien
SET ten = “Unknown”
WHERE ten IS NULL;

Ở ví dụ này, các bản ghi trong bảng nhanvien mà giá trị tên nhân viên bị bỏ trống sẽ được cập nhật.

DELETE FROM nhanvien
WHERE ho IS NULL;
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x