Tags:

SQL | TRUNCATE

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL được sử dụng để xóa toàn bộ dữ liệu từ một bảng hiện có.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh DROP TABLE để xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng nhưng nó sẽ xóa bỏ cấu trúc bảng khỏi cơ sở dữ liệu và bạn sẽ cần phải tạo lại bảng này một lần nữa nếu bạn muốn lưu trữ một số dữ liệu.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh TRUNCATE TABLE như sau.

TRUNCATE TABLE  table_name;

Ví dụ

Giả sử bảng CUSTOMERS có các bản ghi sau đây:

 
+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Sau đây là ví dụ về lệnh Truncate.

TRUNCATE TABLE CUSTOMERS;

Bây giờ, bảng CUSTOMERS được cắt ngắn và kết quả từ câu lệnh SELECT sẽ được hiển thị trong khối mã bên dưới:

 
SELECT * FROM CUSTOMERS;
Empty set (0.00 sec)
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x