Database

Toán tử MINUS trong SQL

Toán tử MINUS trong SQL được sử dụng với hai câu lệnh SELECT dùng để loại bỏ tập kết quả thu được bởi truy vấn SELECT đầu tiên khỏi tập kết quả thu được bởi truy vấn SELECT thứ hai.