Tags:

Điều kiện IS NOT NULL trong SQL

Điều kiện IS NOT NULL trong SQL được sử dụng để chỉ ra một điều kiện rằng giá trị của một cột phải khác null.

Giá trị NULL trong một bảng là một giá trị trong trường thông tin bị bỏ trống, hay nói cách khác, một trường không có giá trị nào.

Cú pháp

 

column IS NOT NULL

Tên biến hoặc giá trị biến

Lưu ý

  • Cột có giá trị NOT NULL được trả về kết quả là TRUE
  • Cột có giá trị NULL được trả về kết quả là FALSE

Ví dụ – lệnh SELECT

Ví dụ điều kiện IS NOT NULL trong lệnh SELECT trong SQL.

SELECT *
FROM nhanvien
WHERE ho IS NOT NULL;

Ví dụ này trả về tất cả các bản ghi từ bảng nhanvien có mà trường thông tin họ nhân viên không chứa giá trị NULL (không bị bỏ trống).

INSERT INTO danhba
(danhba_id, ho, ten)
SELECT nhanvien_id, ho, ten
FROM nhanvien
WHERE ho IS NOT NULL;

Lệnh này sẽ sao chép các bạn ghi có tên khác null từ bảng nhanvien sang bảng danhba.

UPDATE nhanvien
SET tinhtrang = ‘Active’
WHERE ho IS NOT NULL;

Các bản ghi trong bảng nhanvien mà có họ không phải là giá trị NULL sẽ được cập nhật

DELETE FROM nhanvien
WHERE tinhtrang IS NOT NULL;

Ở ví dụ này, tất cả bản ghi từ bảng nhanvien có trường thông tin “tình trạng” không chứa giá trị NULL sẽ bị xóa.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x