Tags:

Phép hợp UNION trong SQL

Mệnh đề Union trong SQL được sử dụng để kết hợp 2 hay nhiều tập kết quả từ các câu lệnh SELECT lại với nhau mà không có bất kỳ một dòng dữ liệu trùng lặp nào.

Khi sử dụng Union, mỗi mệnh đề Select cần tuân thủ một số quy tắc sau:

 • Có số lượng cột được chọn giống nhau.
 • Từng đôi một các cột có kiểu dữ liệu giống nhau.
 • Các cột tương ứng giữa 2 mệnh đề phải được đặt đúng thứ tự chọn.

Cú pháp Union

SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1 [, table2 ]
[WHERE condition]

UNION

SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1 [, table2 ]
[WHERE condition]

Ở đây, điều kiện đã cho có thể là bất kỳ biểu thức nào đã cho dựa trên yêu cầu của bạn.

Ví dụ có bảng CUSTOMERS

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ramesh  | 32 | Ahmedabad | 2000.00 |
| 2 | Khilan  | 25 | Delhi   | 1500.00 |
| 3 | kaushik | 23 | Kota   | 2000.00 |
| 4 | Chaitali | 25 | Mumbai  | 6500.00 |
| 5 | Hardik  | 27 | Bhopal  | 8500.00 |
| 6 | Komal  | 22 | MP    | 4500.00 |
| 7 | Muffy  | 24 | Indore  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Và bảng ORDERS

+-----+---------------------+-------------+--------+
|OID | DATE        | CUSTOMER_ID | AMOUNT |
+-----+---------------------+-------------+--------+
| 102 | 2009-10-08 00:00:00 |      3 |  3000 |
| 100 | 2009-10-08 00:00:00 |      3 |  1500 |
| 101 | 2009-11-20 00:00:00 |      2 |  1560 |
| 103 | 2008-05-20 00:00:00 |      4 |  2060 |
+-----+---------------------+-------------+--------+

Bây giờ, chúng ta hãy nối hai bảng này trong câu lệnh SELECT với Union như sau:

QL> SELECT ID, NAME, AMOUNT, DATE
  FROM CUSTOMERS
  LEFT JOIN ORDERS
  ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID
UNION
  SELECT ID, NAME, AMOUNT, DATE
  FROM CUSTOMERS
  RIGHT JOIN ORDERS
  ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID;
+------+----------+--------+---------------------+
| ID  | NAME   | AMOUNT | DATE        |
+------+----------+--------+---------------------+
|  1 | Ramesh  |  NULL | NULL        |
|  2 | Khilan  |  1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
|  3 | kaushik |  3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  3 | kaushik |  1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  4 | Chaitali |  2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
|  5 | Hardik  |  NULL | NULL        |
|  6 | Komal  |  NULL | NULL        |
|  7 | Muffy  |  NULL | NULL        |
+------+----------+--------+---------------------+

Mệnh đề Union All trong SQL

Mệnh đề Union trong SQL được sử dụng để kết hợp 2 hay nhiều tập kết quả từ các câu lệnh SELECT lại với nhau bao gồm cả những dòng dữ liệu bị trùng lắp.

Cú pháp sử dụng Union All

SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1 [, table2 ]
[WHERE condition]

UNION ALL

SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1 [, table2 ]
[WHERE condition]

Ví dụ chúng ta có 2 bảng CUSTOMERS

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ramesh  | 32 | Ahmedabad | 2000.00 |
| 2 | Khilan  | 25 | Delhi   | 1500.00 |
| 3 | kaushik | 23 | Kota   | 2000.00 |
| 4 | Chaitali | 25 | Mumbai  | 6500.00 |
| 5 | Hardik  | 27 | Bhopal  | 8500.00 |
| 6 | Komal  | 22 | MP    | 4500.00 |
| 7 | Muffy  | 24 | Indore  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Và bảng ORDERS

+-----+---------------------+-------------+--------+
|OID | DATE        | CUSTOMER_ID | AMOUNT |
+-----+---------------------+-------------+--------+
| 102 | 2009-10-08 00:00:00 |      3 |  3000 |
| 100 | 2009-10-08 00:00:00 |      3 |  1500 |
| 101 | 2009-11-20 00:00:00 |      2 |  1560 |
| 103 | 2008-05-20 00:00:00 |      4 |  2060 |
+-----+---------------------+-------------+--------+

Bây giờ, chúng ta hãy nối hai bảng này trong câu lệnh SELECT với Union All như sau:

SQL> SELECT ID, NAME, AMOUNT, DATE
  FROM CUSTOMERS
  LEFT JOIN ORDERS
  ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID
UNION ALL
  SELECT ID, NAME, AMOUNT, DATE
  FROM CUSTOMERS
  RIGHT JOIN ORDERS
  ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID;

Output

+------+----------+--------+---------------------+
| ID  | NAME   | AMOUNT | DATE        |
+------+----------+--------+---------------------+
|  1 | Ramesh  |  NULL | NULL        |
|  2 | Khilan  |  1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
|  3 | kaushik |  3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  3 | kaushik |  1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  4 | Chaitali |  2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
|  5 | Hardik  |  NULL | NULL        |
|  6 | Komal  |  NULL | NULL        |
|  7 | Muffy  |  NULL | NULL        |
|  3 | kaushik |  3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  3 | kaushik |  1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
|  2 | Khilan  |  1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
|  4 | Chaitali |  2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
+------+----------+--------+---------------------+

Nguồn tham khảo

https://www.tutorialspoint.com/sql/sql-unions-clause.htm

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x