Tag: SQL

Mệnh đề SOME trong SQL

Toán tử SOME có thể dùng để so sánh một giá trị với từng giá trị trong tập dữ liệu. SOME trả về TRUE nếu có một giá trị bất kỳ trong tập dữ liệu này thỏa mãn điều kiện.

SQL | EXISTS Kiểm tra sự tồn tại trong SQL

Điều kiện EXISTS trong SQL được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại của bất kỳ bản ghi nào trong truy vấn phụ. Kết quả trả về của EXISTS là một giá trị boolean TRUE hoặc FALSE. Nó có thể được sử dụng trong câu lệnh SELECT, UPDATE, INSERT hoặc DELETE. Cú pháp Ví dụ chúng ta có bảng …

SELECT TOP trong SQL

được sử dụng để giới hạn số lượng dòng kết quả trả về trong một câu truy vấn. Nó sẽ rất có ích khi chúng ta phải xử lý với một lượng lớn dữ liệu trong database.

Switch case trong SQL

Gần như chúng ta đều thân thuộc với mệnh đề switch-case vì hầu hết mọi ngôn ngữ lập trình đều cung cấp nó. SQL cũng vậy, chúng ta sẽ cùng