Tag: SQL

Bài tập SQL| Quản lý đề tài

Cho cơ sở dữ liệu có lược đồ như sau: Bài tập Hãy viết các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ  SQLQ1. Cho biết họ tên và mức lương của các giáo viên nữ. Q2. Cho biết họ tên của các giáo viên và lương của họ sau khi tăng 10%. Q3. Cho biết mã của các giáo viên …

Phép hợp UNION trong SQL

Mệnh đề Union trong SQL được sử dụng để kết hợp 2 hay nhiều tập kết quả từ các câu lệnh SELECT lại với nhau mà không có bất kỳ một dòng dữ liệu trùng lặp nào.