Tag: SQL

Tổng hợp các phép JOIN trong SQL

Phép JOIN trong SQL được sử dụng để kết hợp dữ liệu giữa 2 hay nhiều bảng dựa trên các trường dữ liệu chung của chúng thông thường thông qua khóa chính và khóa ngoại. Trong SQL phép JOIN được chia thành 4 loại: INNER JOIN LEFT JOIN RIGHT JOIN FULL JOIN Cho 2 table như sau: Student ROOL_NO NAME …