Tag: SQL

SQL là gì? Structured Query Language (SQL)

SQL là gì? SQL là viết tắt của Structured Query Language là ngôn ngữ truy vấn tiêu chuẩn được sử dụng để tạo mới, cập nhật và truy vấn dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ như MySQL, Oracle, SQL Server, PostGre, etc. Hầu như công ty nào lớn cũng cần xây dựng một hệ thống để lưu trữ …