Tags:

Sử dụng ALTER với ADD, DROP, MODIFY trong SQL

ALTER TABLE được sử dụng để thêm, xoá hoặc cập nhật các cột trong một bảng đã tồn tại trước đó. Nó cũng có thể được dùng để xoá bỏ các ràng buộc toàn vẹn trên bảng hiện có.

ALTER TABLE – ADD

ALTER TABLE ADD được sử dụng để thêm một cột mới vào một bảng đã tồn tại.

ALTER TABLE table_name
       ADD (Columnname_1 datatype,
       Columnname_2 datatype,
       …
       Columnname_n datatype);

ALTER TABLE – DROP

ALTER TABLE DROP được sử dụng để xoá một cột đã có sẵn trong một bảng. 

ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name;

ALTER TABLE – MODIFY

Chúng ta có thể sử dụng ALTER TABLE MODIFY để chỉnh sửa các cột đã có sẵn trong bảng.

 ALTER TABLE table_name
MODIFY column_name column_type;

Ví dụ

Student

ROLL_NO NAME
1 Ram
2 Abhi
3 Rahul
4 Tanu

Để THÊM 2 cột AGE và COURSE vào bảng Student

ALTER TABLE Student ADD (AGE number(3),COURSE varchar(40));

OUTPUT:

ROLL_NO NAME AGE COURSE
1 Ram    
2 Abhi    
3 Rahul    
4 Tanu    

Sửa đổi COURSE trong bảng Student

ALTER TABLE Student MODIFY COURSE varchar(20);

Sau khi chạy truy vấn ở trên, kích thước tối đa của cột Course giảm từ 40 xuống 20

Xoá cột Course trong bảng Student

 ALTER TABLE Student DROP COLUMN COURSE;

OUTPUT:

ROLL_NO NAME AGE
1 Ram  
2 Abhi  
3 Rahul  
4 Tanu  
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x