Tags:

SQL | WITH – Mệnh đề With trong SQL

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mệnh đề WITH và mệnh đề AS trong SQL. Mệnh đề WITH được sử dụng để cung cấp một khối truy vấn con mà có thể được tham chiếu trong một số vị trí bên trong truy vấn chính. 

 • Mệnh đề được sử dụng để xác định một quan hệ tạm thời sao cho đầu ra của quan hệ tạm thời này có sẵn và được sử dụng bởi truy vấn được liên kết với mệnh đề WITH.
 • Các truy vấn có mệnh đề WITH được liên kết cũng có thể được viết bằng cách sử dụng các truy vấn con lồng nhau nhưng làm như vậy sẽ làm tăng thêm độ phức tạp để đọc / gỡ lỗi truy vấn SQL.
 • Mệnh đề WITH không được hỗ trợ bởi tất cả hệ thống cơ sở dữ liệu.
 • Tên được gán cho truy vấn phụ được coi như thể nó là một bảng hoặc dạng xem nội tuyến
 • Mệnh đề SQL WITH được Oracle giới thiệu trong cơ sở dữ liệu Oracle 9i phiên bản 2.

Dưới đây là cú pháp cho mệnh đề WITH trong SQL.

WITH ten_alias AS (lenh_truy_van_con) 
SELECT danh_sach_cot FROM ten_alias [ten_bang] 
[WHERE dieu_kien_join] 

AS trong SQL được sử dụng để gán tạm thời một tên mới cho một cột trong bảng. Việc này giúp biểu diễn các kết quả truy vấn và cho phép lập trình viên gán nhãn cho các kết quả một cách thích hợp, mà không thay tên các cột trong bảng vĩnh viễn. Dưới đây là ví dụ:

Giả sử chúng ta có bảng Employee như sau:

EMPLOYEEID NAME SALARY
100011 Smith 50000
100022 Bill 94000
100027 Sam 70550
100845 Walden 80000
115585 Erik 60000
1100070 Kate 69000
Ví dụ tìm tất cả các nhân viên có tiền lương nhiều hơn mức lương trung bình của tất cả các nhân viên. Tên quan hệ: Nhân viên
WITH temporaryTable(averageValue) as
  (SELECT avg(Salary)
  from Employee), 
    SELECT EmployeeID,Name, Salary 
    FROM Employee, temporaryTable 
    WHERE Employee.Salary > temporaryTable.averageValue;

Output

EMPLOYEEID NAME SALARY
100022 Bill 94000
100845 Walden 80000

Ví dụ tìm tất cả các hãng hàng không mà tổng mức lương của tất cả các phi công trong hãng hàng không đó cao hơn mức trung bình của tổng mức lương của tất cả các phi công trong cơ sở dữ liệu.

Cho bảng Pilot

EMPLOYEEID AIRLINE NAME SALARY
70007 Airbus 380 Kim 60000
70002 Boeing Laura 20000
10027 Airbus 380 Will 80050
10778 Airbus 380 Warren 80780
115585 Boeing Smith 25000
114070 Airbus 380 Katy 78000
WITH totalSalary(Airline, total) as
  (SELECT Airline, sum(Salary)
  FROM Pilot
  GROUP BY Airline),
  airlineAverage(avgSalary) as 
  (SELECT avg(Salary)
  FROM Pilot )
  SELECT Airline
  FROM totalSalary, airlineAverage
  WHERE totalSalary.total > airlineAverage.avgSalary;

Output

AIRLINE
Airbus 380

Nguồn tham khảo

https://www.geeksforgeeks.org/sql-with-clause/

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x