Quick Sort

Quick sort là một thuật toán chia để trị. Cách quick sort làm là nó sẽ chọn một phần tử chốt(pivot) và phân thành 2 phần, một bên sẽ nhỏ hơn pivot và một bên lớn hơn pivot. Mỗi phân vùng được chia ra lại tiếp tục làm việc tương tự cho đến khi mảng …

Quick Sort Read More »

N +1 Trong ORM(Object Relational Mapping)

N + 1 là gì? Chúng ta có một bảng PurchaseOrder và bảng PurchaseOrderItem như hình bên dưới. Chúng ta có thể thấy PurchaseOrder với  PurchaseOrderItem quan hệ 1 – N. Bây giờ chúng ta thử xem một ví dụ, ta sẽ lấy tất cả các PurchaseOrder lên, vậy ta sẽ làm như sau: Ok, tới đây mọi chuyện vẫn OK.  Chúng ta …

N +1 Trong ORM(Object Relational Mapping) Read More »