N +1 Trong ORM(Object Relational Mapping)

N + 1 là gì? Chúng ta có một bảng PurchaseOrder và bảng PurchaseOrderItem như hình bên dưới. Chúng ta có thể thấy PurchaseOrder với  PurchaseOrderItem quan hệ 1 – N. Bây giờ chúng ta thử xem một ví dụ, ta sẽ lấy tất cả các PurchaseOrder lên, vậy ta sẽ làm như sau: Ok, tới đây mọi chuyện vẫn OK.  Chúng ta có PurchaseOrder và chúng ta thoải moái …