Linked List

Linked list(Danh sách liên kết) là một tập hợp các thành phần dữ liệu, Các thành phần tử trong danh sách liên kết không có thứ tự mà thay vào đó mỗi phần tử sẽ trỏ đến phần tử tiếp theo.