Linear Search

Linear search hay còn lại là tìm kiếm tuần tự, là một phương pháp tìm kiếm một phần tử cho trước trong một danh sách

Heap sort

Heap sort là thuật toán sắp xếp dựa trên việc so sánh các phần tử và dựa trên cấu trúc dữ liệu Binary Heap.

Bubble Sort

Bubble sort là thuật toán hoạt động bằng cách hoán đổi vị trí hai phần tử tử liền kề nhau nếu chúng sai vị trí.