Bubble Sort

Bubble sort là thuật toán hoạt động bằng cách hoán đổi vị trí hai phần tử tử liền kề nhau nếu chúng sai vị trí.

B1: Khởi tạo i = 0
B2: Loop i từ 0 đến N - 2, 
  + Khởi tạo j = i + 1
  + Loop j từ i + 1 đến N - 1
   $ Nếu arr[j] > arr[j + 1] swap arr[j] và arr[j + 1]
  

Sau mỗi lần lặp của biến i: mảng arr[] có độ dài bằng size

 • Nếu sắp xếp tăng dần: đưa giá trị lớn nhất về vị trí size – i
 • Nếu sắp xếp giảm dần: đưa giá trị nhỏ nhất về vị trí size – i

Lưu ý: giá trị của biến i cũng chính là số lượng phần tử đã được sắp xếp trong mảng.

Implementation

public static <T extends Comparable<T>> void sort(T[] arr, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
        /*
         * Use codition arr[j] with a[j + 1]
         * Sort by ASC => Compare ">"
         * Sort by DESC => Compare "<"
         */

        if (arr[j].compareTo(arr[j + 1]) < 0) {
          T tmp = arr[j];
          arr[j] = arr[j + 1];
          arr[j + 1] = tmp;
        }
      }
    }
  }

 

Bubble sort có độ phức tạp θ(n2) với mọi tập dữ liệu. 

Tối ưu thuật toán: Ta thấy với mỗi lần lặp, bubble sort liên tục hoán đổi nếu vị trí của 2 phần tử liền kề không đúng thứ tự. Vậy nếu ở một lần lặp nào đó mà không có sự hoán đổi thì có nghĩa là không có bất kỳ cặp số liền kề nào đứng sai vị trí => ta dừng phép sắp xếp.

Minh hoạ sắp xếp tăng dần:

arr[] = {7, 6, 8, 4, 3, 0}

Lần lặp 1: 

 • {7, 6, 8, 4, 3, 0} => {6, 7, 8, 4, 3, 0}
 • {6, 7, 8, 4, 3, 0} => {6, 7, 8, 4, 3, 0}
 • {6, 7, 8, 4, 3, 0} => {6, 7, 4, 8, 3, 0}
 • {6, 7, 4, 8, 3, 0} => {6, 7, 4, 3, 8, 0}
 • {6, 7, 4, 3, 8, 0} => {6, 7, 4, 3, 0, 8}

Lần lặp 2:

 • {6, 7, 4, 3, 0, 8} => {6, 7, 4, 3, 0, 8}
 • {6, 7, 4, 3, 0, 8} => {6, 4, 7, 3, 0, 8}
 • {6, 4, 7, 3, 0, 8} => {6, 4, 3, 7, 0, 8}
 • {6, 4, 3, 7, 0, 8} => {6, 4, 3, 0, 7, 8}

Lần lặp 3:

 • {6, 4, 3, 0, 7, 8} => {4, 6, 3, 0, 7, 8}
 • {4, 63, 0, 7, 8} => {4, 3, 6, 0, 7, 8}
 • {4, 36, 0, 7, 8} => {4, 3, 0, 6, 7, 8}

Lần lặp 4: 

 • {4, 3, 0, 6, 7, 8} => {3, 4, 0, 6, 7, 8}
 • {3, 4, 0, 6, 7, 8} => {3, 0, 4, 6, 7, 8}

Lần lặp 5: 

 • {3, 0, 4, 6, 7, 8} => {0, 3, 4, 6, 7, 8}

 

Link source code: bubble sort

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x