Tag: Sort Algorithm

Heap sort

Heap sort là thuật toán sắp xếp dựa trên việc so sánh các phần tử và dựa trên cấu trúc dữ liệu Binary Heap.

Bubble Sort

Bubble sort là thuật toán hoạt động bằng cách hoán đổi vị trí hai phần tử tử liền kề nhau nếu chúng sai vị trí.

Quick Sort

Quick sort là một thuật toán chia để trị. Quick Sort sẽ chọn một phần tử chốt(pivot) và phân thành 2 phần, một bên sẽ nhỏ hơn pivot và một bên lớn hơn pivot. Mỗi phân vùng được chia ra lại tiếp tục làm việc tương tự cho đến khi mảng không thể chia nhỏ hơn nữa thì quá trình …