Category: Database

SQL | TRUNCATE

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL được sử dụng để xóa hoàn toàn dữ liệu từ một bảng hiện có.Bạn cũng có thể sử dụng lệnh DROP TABLE để xóa t

Lệnh IN trong SQL

 để giảm thiểu việc phải sử dụng quá nhiều điều kiện OR trong các lệnh SELECT, INSERT, UPDATE hoặc DELETE. Cho phép chúng ta liệt kê một tập hợp các giá trị có thể giá của một cột cụ thể.