Tăng 40% hiệu suất làm việc với mongoose

Mongoose là một thư viện Object Data Modeling (ODM) cho MongoDB và Node.js. Nó quản lý mối quan hệ giữa các dữ liệu, cung cấp các cơ chế kiểm soát, truy vấn và nhiều thao tác khác.

mongoose overview

Hiện nay, MongoDB được sử dụng trong các ứng dụng MEAN stack và MERN stack. Chính vì thế mongoose cũng trở thành một package được sử dụng rộng rãi.

Danh sách các bài hướng dẫn

Note: Các bài trên được viết dựa trên bản Mongoose Version 5.7.10. Các bạn có thể tham khảo tại Mongooose.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *