Tag: Java Core

Ý nghĩa của từ khóa return trong Java

Trước hết chúng ta phải lưu ý rằng từ khóa return không chỉ giới hạn trong ngôn ngữ Java mà nó là một khái niệm chung cho các ngôn ngữ lập trình kể cả C,C++, Python v.v kể cả assembler. Nó đề cập đến một hàm, chương trình con hay các phương thức trả lại quyền điều khiển cho nơi …