Tag: Java Core

Copy Constructor trong Java

Trong Java, chusng ta cũng có thể sử dụng clone method để tạo một object mới từ một object đã tồn tại. Tuy nhiên copy constructor có một số ưu điểm hơn clone method:

Cách cấu hình Stack size trong JVM

Mỗi thread trong JVM đều có một stack riêng dùng để lưu trữ các thông như biến local, các kết quả tính toán v.v Stack là một phần quan trọng trong JVM mà mọi triển khai của JVM đều phải sử dụng.