Tag: Java Core

@SafeVarargs annotation trong Java

@SafeVarargs chỉ có thể được sử dụng với các final, static method hoặc constructor vì chúng không thể được ghi đè.  Vì một phương thức có thể override vẫn có thể thực hiện thao tác không an toàn trên các varargs.

Properties class trong Java

Trong bài viết này, chúng ta đã thảo luận về cách sử dụng Properties class cơ bản, bao gồm cách sử dụng Properties để tải và lưu trữ các cặp key-value ở cả các file cấu hình và định dạng XML.