Khởi tạo một ArrayList trong java

Ở bài trước, chúng ta đã được giới thiệu ArrayList. Chúng ta cũng đã biết cách để khởi tạo một ArrayList trong bài này. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những cách khởi tại một ArrayList khác.

Cách 1: Sử dụng Arrays.asList()

Syntax:

Example:

Output: 

[milo, tina, luca, ola]

Cách 2 Sử dụng add()

Output: [1, 2, 3, 4]

Cách 3: Sử dụng Collections.ncopies

Syntax:

Example:

Output: [deft, deft, deft, deft, deft]

Cách 4: Khởi tạo từ một collection 

Syntax:

Example:

Output: [1, 2, 3]

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *