Tag: Maven

Cách bật Maven Offline Mode

Với cấu hình này thì toàn bộ project maven trên máy đều sẽ chạy mặc định ở offline mode. Chúng ta có thể override giá trị này với -o option khi thực thi các lệnh trong maven.

Skip test trong Maven

Trong tình huống này chúng ta chỉ cần build code để chạy thử, bỏ qua việc thực thi các unit test, điều này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được một khoảng thời gian đáng kể.