Search LinkedList với Stream API

Stream api cung cấp cơ chế filter trên các collection giúp đơn giản hơn trong việc tìm kiếm và rút trích dữ liệu.

Cho class Income được áp dụng cho các ví dụ bên dưới như sau

Search LinkedList với stream api filter

Ví dụ: Ngân hàng nhà nước lưu thông tin thu nhập hàng tháng của mỗi người lao động với những thông tin sau: Tên người gửi(có thể là tên công ty), tên người nhận, số tiền gửi, thời gian gửi(ngày, tháng năm)

1, Tìm tất cả các thông tin gửi tiền của công ty ELCA(tên người gửi)

2, Tìm tất cả các thông tin giao dịch vào ngày 01-01-2019

Output: 

Thong tin gui tien cua cong ty ELCA
Income{sender=’ELCA’, receiver=’HGA’, money=2.0E7, date=2019-01-01}
Income{sender=’ELCA’, receiver=’AKG’, money=2.0E8, date=2019-05-01}
————————————————
Thong tin cac giao dich ngay 01-01-2019
Income{sender=’ELCA’, receiver=’HGA’, money=2.0E7, date=2019-01-01}
Income{sender=’KMS’, receiver=’VVH’, money=1.0E8, date=2019-01-01}

Note: Giả sử một thuộc tính trong object mà chúng ta áp dụng filter bị null, thì chúng ta sẽ bị NullPointerException. Để tránh trường hợp trên, chúng ta có thể filter trước các trường hợp null hoặc kết hợp điều kiện khác null.

Output: 

Income{sender=’ELCA’, receiver=’HGA’, money=2.0E7, date=2019-01-01}
Income{sender=’ELCA’, receiver=’AKG’, money=2.0E8, date=2019-05-01}
———————————————–
Income{sender=’ELCA’, receiver=’HGA’, money=2.0E7, date=2019-01-01}
Income{sender=’ELCA’, receiver=’AKG’, money=2.0E8, date=2019-05-01}

‹Previous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *