LinkedList trong java với ví dụ cụ thể

LinkedList là một cấu trúc dữ liệu tuyến tính. Các phần tử trong LinkedList không được lưu trữ liền kề nhau giống như arrays. Mỗi phần tử trong LinkedList liên kết với nhau bằng một con trỏ, nghĩa là mỗi phần tử sẽ tham chiếu đến địa chỉ của phần tử tiếp theo.

Node trong LinkedList

Mỗi phần tử trong LinkedList được gọi là một node. Mỗi node có 2 thành phần chính:

 • Data: dữ liệu của phần tử 
 • Pointer: địa chỉ của phần tử tiếp theo

Node đầu tiền trong linkedlist được gọi là head.

Node cuối cùng của linkedlist sẽ trỏ về nullnode of linkedlist

Thông thường chúng ta chỉ quản lý node head, từ đó có thể tìm các phần tử còn lại.

Sơ đồ trên mô tả về single linkedlist. Chúng ta còn có nhiều loại linkedlist phức tạp hơn như double linkedlist etc.

Các chức năng của LinkedList

Chúng ta biết rằng array(lưu ý mình nói array chứ không phải ArrayList) trong java có những hạn chế rằng:

 1.  Kích thước array cố định được khai báo lúc khởi tạo.
 2.  Chi phí để thêm hoặc xóa một phần tử trong array rất tốn kém. Vì chúng ta phải tốn nhiều chi phí để dịch chuyển các phần tử khác tạo khoản trống để thêm hoặc xóa đi. Ví dụ array[] = {1, 4, 6, 0, 9}, khi bạn muốn thêm 100 vào vị trí thứ 1, chúng ta phải dịch các phần tử từ 4 đến cuỗi array qua phải một phần tử để thêm 1 vào.

Các hạn chế của array được nêu trên được linkedlist giải quyết hiệu quả như sau:

 1. LinkedList cho phép cấp phát bộ nhớ động. Chúng ta sẽ không cần khai báo kích thước của LinkedList, khi chúng ta thêm hoặc xóa phần tử kích thước của nó sẽ tự giãn ra hoặc co lại.
 2. Thêm và xóa trong LinkedList không cần phải dịch chuyển các phần tử mà chỉ cần thay đổi địa chỉ con trỏ của các node.

Ví dụ thêm phần tử trong LinkedList

import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedList;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    LinkedList<String> linkedList = new LinkedList<String>();

    // them phan tu trong danh sach lien ket
    linkedList.add("hga");
    linkedList.add("tlq");
    linkedList.add("dnq");

    // Them phan tu vao dau danh sach lien ket
    linkedList.addFirst("vvh");

    Iterator<String> iterator1 = linkedList.iterator();
    System.out.println("Case 1");
    while(iterator1.hasNext()){
      System.out.print(iterator1.next()+ " ");
    }
    System.out.println();

    linkedList.remove(1);
    Iterator<String> iterator2 =linkedList.iterator();
    System.out.println("Case 2");
    while(iterator2.hasNext()){
      System.out.print(iterator2.next() + " ");
    }
    System.out.println();

    // Them phan tu vao cuoi danh sach lien ket
    linkedList.addLast("kkg");

    // them phan tu tai vi tri index
    linkedList.add(2, "hgi");
    System.out.println("Case 3");

    Iterator<String> iterator3 = linkedList.iterator();
    while(iterator3.hasNext()){
      System.out.print(iterator3.next() + " ");
    }
  }

}

Output:

Case 1
vvh hga tlq dnq
Case 2
vvh tlq dnq
Case 3
vvh tlq hgi dnq kkg

LinkedList methods

Một số method LinkedList thường được sử dụng của LinkedList

1, boolean add(Object item): Thêm phần tử vào cuối LinkedList

linkedList.add("hga");

2, void add(int index, Object e): Thêm một phần tử tại vị trí index.

linkedList.add(2, "hga");

3, boolean addAll(Collection c): Thêm tất cả các phần tử trong Collection C vào LinkedList.

linkedList.addAll(arrayList);

4,  boolean addAll(int, index, Collection c): Thêm tất cả các phần tử trong Collection C vào vị trí index trong LinkedList

linkedList.addAll(2, arrayList);

5, void addFirst(Object e): Thêm phần tử vào đầu LinkedList.

linkedList.addFirst("hga);

6, void addLast(Object e): Thêm phần tử vào cuối LinkedList

linkedList.addLast("hga);

7, void clear(): Xóa tất cả các phần tử trong LinkedLí

linkedList.clear("hga);

8, Object clone(): Copy LinkedList

linkedList.clone();

9, boolean contains(Object o): Kiểm tra sự tồn tại của Object o trong LinkedList.

boolean var = linkedList.contains("hga");

10, Object get(int index): Lấy phần tử tại vị trí index trong LinkedList.

Object o= linkedList.get(1);

11, Object getFirst(): Lấy phần tử đầu tiên trong LinkedList(Head)

Object o= linkedList.getFirst();

12, Object getLast(): Lấy phần tử cuối cùng trong LinkedList(Head)

Object o= linkedList.getLast();

13, int indexOf(Object e):Trả về vị trí đầu tiên của object e

int index = linkedList.indexOf("hga");

14, int lastIndexOf(Object o): Trả về vị trí cuối cùng của Object o.

int index = linkedList.lastIndexOf("hga");

15, Object poll(): Trả về phần tử đầu tiên trong và xóa nó ra khỏi LinkedList.

Object o= linkedList.poll();

16, Object pollFirst(): Tương tự poll().

Object o= linkedList.pollFirst();

17, Object pollLast(): Trả về phần tử cuối cùng và xóa nó ra khởi LinkedList.

Object o= linkedList.pollLast();

18, Object remove(): Xóa phần tử đầu tiên của LinkedList.

linkedList.remove();

19, Object remove(int index): Xóa phần tử tại vị trí index.

linkedList.remove(1);

20, Object remove(Object o): Xóa Object o ra khởi LinkedList.

linkedList.remove("hga");

21, Object removeFirst(): Xóa phần tử đầu tiên.

linkedList.removeFirst("hga");

22, Object removeLast():Xóa phần tử cuối cùng.

linkedList.removeLast("hga");

23, Object set(int index, Object item): Cập nhật giá trị phần tử tại vị trí index bằng item.

linkedList.set(1, "hga");

24, int size(): Trả về số lượng phần tử.

int size = linkedList.size();

Các bài viết liên quan

LinkedList căn bản

LinkedList sorting

LinkedList searching

LinkedList với stream api

‹Previous Next›

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x