HashSet clone() trong java với ví dụ cụ thể

HashSet clone() trong java dùng để copy một HashSet mới từ một HashSet sẵn có. HashSet được tạo mới có các phần tử tách biệt khỏi HashSet cũ.

Syntax

public Object clone()

Ví dụ

import java.util.HashSet;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    HashSet<String> h = new HashSet<>();
    h.add("zzz");
    h.add("xxx");
    h.add("yyy");
    HashSet<String> clone = (HashSet<String>) h.clone();
    clone.add("CLONE");
    System.out.println("HashSet ban dau: " + h);
    System.out.println("HashSet clone: " + clone);
  }
}

Output

HashSet ban dau: [yyy, xxx, zzz]
HashSet clone: [yyy, xxx, zzz, CLONE]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *