Cách tạo Read-only file trong Java

Việc tạo một file ở dạng read-only (chỉ cho phép đọc) rất dễ dàng trong Java. 

setReadOnly

Để tạo một file read-only chúng ta có thể sử dụng setReadOnly() method trong File class. Nó trả về một giá trị boolean dùng để kiểm tra hoạt động có thành công hay không.

import java.io.File;
import java.io.IOException;
 
public class ReadOnlyChangeExample
{
 
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {	
  	File myfile = new File("C://Myfile.txt");
  	//making the file read only
  	boolean flag = myfile.setReadOnly();	
  	if (flag==true)
  	{
  	  System.out.println("File successfully converted to Read only mode!!");
  	}
  	else
  	{
  	  System.out.println("Unsuccessful Operation!!");
  	}
  

Output: File successfully converted to Read only mode!!

Cách kiểm tra một file là read-only hay writable

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng canWrite() method để kiểm tra xem một file có thể ghi vào được hay nó chỉ có thể đọc.

import java.io.File;
import java.io.IOException;
 
public class CheckAttributes
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {	
  	File myfile = new File("C://Myfile.txt");	
  	if (myfile.canWrite())
  	{
  	  System.out.println("File is writable.");
  	}
  	else
  	{
  	  System.out.println("File is read only.");
  	}
  }
}

Output: File is read only.

Cách chuyển file read-only sang writable

Nếu các file bạn đang làm việc ở dạng read-only có nghĩa là chúng ta sẽ không thể ghi dữ liệu thêm vào đó. Để chuyển file sang dạng writable để chương trình có thể ghi dữ liệu vào chúng ta có thể sử dụng setWritable() method.

import java.io.File;
import java.io.IOException;
 
public class MakeWritable
{
 
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {	
  	File myfile = new File("C://Myfile.txt");
  	//changing the file mode to writable
  	myfile.setWritable(true);
  	if (myfile.canWrite())
  	{
  	  System.out.println("File is writable.");
  	}
  	else
  	{
  	  System.out.println("File is read only.");
  	}
  }
}

Output: File is writable.

Nguồn

How to make a File Read Only in Java

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x