Tag: Java IO

Copy thư mục trong Java

Việc copy một thư mục phức tạp hơn copy một tập tin vì trong thư mục còn chứa các tập tin và thư mục con trong đó, mỗi thư mục con lại có các tập tin và thư mục con và v.v.