Tags:

Tìm phần tử chiếm đa số trong mảng array.

Cho mảng arr, phần tử chiếm đa số trong mảng là phần tử xuất hiện lớn hơn hoặc bằng n/2, với n là số phần tử của mảng.

Cho ví dụ:

Input: arr = {1, 2, 4, 4, 3, 4, 5, 4}
Output: 4
Input: arr =  {1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 2}
Output: Khong ton tai

Cách 1: Simple

Sử dụng 2 vòng để kiểm tra số lần xuất hiện trong mảng của mỗi phần tử. 

public class Main {

  public static int marjoritySimple(int[] arr, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      int count = 0;
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (arr[i] == arr[j])
          count++;
      }
      if (count >= n/2) {
        return i;
      }
    }
    return -1;
  }
  public static void main(String[] args) {
	  int[] arr = {1, 2, 4, 4, 3, 4, 5, 4};
	  int pos = marjoritySimple(arr, arr.length);
    System.out.println(pos == -1 ? "Khong ton tai": arr[pos]);
  }
}

Output: 4

Độ phức tạp: O(n2)

Cách 3: Sử dụng HashMap

Nhờ sử dụng cấu trúc dữ liệu bài toán ta sẽ đơn giản và ít code hơn.

public static void marjorityHashMap(int[] arr, int n) {
    Map<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
    for(int i = 0; i < arr.length; i++) {
      if (map.containsKey(arr[i])) {
        int count = map.get(arr[i]) +1;
        if (count >= arr.length /2) {
          System.out.println(arr[i]);
          return;
        } else
          map.put(arr[i], count);

      }
      else
        map.put(arr[i],1);
    }
    System.out.println("Khong ton tai");

  }

Output: 4

Độ phức tạp: O(n)

Link source code: source

Nguồn tham khảo: geeksforgeeks

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x