Tag: Java String

Cách đếm số lượng khoảng trắng trong Java String

Đôi khi làm việc với String trong Java chúng ta có nhu cầu đếm số lượng khoảng trắng xuất hiện trong một chuỗi. Có rất nhiều cách để thực hiện điều này, qua bài biết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cách thường xuyên được sử dụng. Sử dụng vòng lặp Đây là cách đơn giản …