Tag: Spring Boot

@Value annotation trong Spring

@Value annotation được sử dụng để chú thích các thuộc tính trong class hoặc các tham số đầu vào của method hay constructor để đặt tiêm các giá trị tương ứng được cấu hình trong các tệp cấu hình,