Tag: Spring Boot

Cách tắt logo trong Spring boot khi khởi động ứng dụng

Để tắt logo được in ra màn hình console hoặc trong file log khi ứng dụng Spring Boot khởi động, chúng ta có 3 cách khác nhau để làm điều này Sử dụng code Chúng ta có thể sử dụng setBannerMode(Banner.Mode.OFF) trong hàm main của một ứng dụng Spring Boot, với cách này thì logo sẽ không được in ra …

So sánh Tomcat, Jetty và Undertow trong Spring Boot

Spring boot cho phép chúng ta xây dựng các ứng dụng web dễ dàng và có thể sử dụng 3 embedded servlet container phổ biến nhất hiện có: Tomcat, Undertow, và Jetty. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng 3 embedded servlet container trong một project spring boot. Dependencies Trong một ứng dụng web sử …

DTO là gì? Dùng DTO trong những trường hợp nào?

DTO là gì? DTO hay tên gọi đầy đủ là Data Tranfer Object là một design pattern lần đầu tiên được giới thiệu bởi Martin Fowler trong cuốn sách EAA. Mục đích sử dụng chính của DTO đó là giảm số lần gọi các method giữa các tiến trình xử lý. Giảm số  lần gọi các method giữa các tiến …