Tag: Java Stream

Search ArrayList với Stream API

Khi làm việc với ArrayList, chúng ta có rất nhiều nhu cầu như tìm kiếm, rút trích dữ liệu. Để đơn giản hoá, stream api cung cấp cơ chế filter giúp các thao tác rút trích và tìm kiếm dữ liệu trở nên hiệu quả hơn.