Tag: Java Map

Cách sử dụng keySet() vs. entrySet() vs. values() trong Java

Trong bài viết ngắn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các method keySet(), entrySet() và values() trong Map interface. Những methods được dùng để lấy danh sách các key, value trong Map hoặc lấy cả cặp key-value với values() method. Khởi tạo Map Trong Java, chúng ta có một số implement của Map interface như HashMap, TreeMap và …