Linear Search

Linear search hay còn lại là tìm kiếm tuần tự, là một phương pháp tìm kiếm một phần tử cho trước trong một danh sách