Cách tạo, sử dụng và tuỳ biến một Button trong Java Swing

Button được biến đến như là một control được sử dụng rất nhiều trong Java Swing cùng với Label, TextField, etc. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhanh cách để tạo, sử dụng và tuỳ biến một Button theo mục đích riêng của chúng ta.

Cách tạo Button trong Java Swing

Để khởi tạo một Button trong Java Swing chúng ta có thể làm như sau:

JButton btn = new JButton("Click Button");

Ví dụ tạo Button và xử lý sự kiện

Sau mình sẽ tạo một chương trình minh hoạ cách sử dụng Button và xử lý sự kiện khi người dùng nhấp vào Button thì mình sẽ hiện thị dòng chữ “Bạn đã nhấp vào Button”.

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

class JButtonExample extends JFrame {
  private JLabel lb;

  public JButtonExample() {
    // create JFrame
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setSize(300, 200);
    setLayout(new GridLayout(2, 1, 5, 5));

    // create JLabel
    lb = new JLabel("Label Title");
    lb.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
    add(lb);

    // Tạo Button
    JButton btn = new JButton("Nhấn vào đây");
    // Lắng nghe sự kiện Click và xử lý
    btn.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
        changeTextJLabel();

      }
    });
    add(btn);

    // display JFrame
    setLocationRelativeTo(null);
    setVisible(true);
  }

  // change text of lb
  private void changeTextJLabel() {
    lb.setText("Bạn đã nhấp vào Button");
  }

  public static void main(String[] args) {
    new JButtonExample();
  }
}
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

class JButtonExample extends JFrame {
  private JLabel lb;

  public JButtonExample() {
    // create JFrame
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setSize(300, 200);
    setLayout(new GridLayout(2, 1, 5, 5));

    // create JLabel
    lb = new JLabel("Label Title");
    lb.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
    add(lb);

    // Tạo Button
    JButton btn = new JButton("Nhấn vào đây");
    // Lắng nghe sự kiện Click và xử lý
    btn.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
        changeTextJLabel();

      }
    });
    add(btn);

    // display JFrame
    setLocationRelativeTo(null);
    setVisible(true);
  }

  // change text of lb
  private void changeTextJLabel() {
    lb.setText("Bạn đã nhấp vào Button");
  }

  public static void main(String[] args) {
    new JButtonExample();
  }
}

Kết quả:

Khi mới khởi chạy

Sau khi nhấp vào Button

Tạo Button với Icon Trong Swing

Mặc định thì khi khởi tạo một JButton chỉ có đoạn văn bảng đại diện cho Button, chúng ta có thể thêm các hình ảnh vào Button cho sinh động đẹp mắt thêm như sau. 

Button chỉ chứa hình

JButton button = new JButton(new ImageIcon("images/start.gif"));

Button chứa cả hình và chữa

JButton button = new JButton("Start", new ImageIcon("images/start.gif"));

Xử lý sự kiện trong Button

Để xử lý sự kiện khi người dùng nhấp vào Button chúng ta có thể làm như sau:

button.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
        // do everything here...
    }
});

Sự kiện double click Button 

Để xử lý sự kiện double click trên Button, chúng ta phải cần dùng đến addMouseListener() nhận vào một instance của class thừa kế từ MouseAdapter cho phép chúng ta nhận một sự kiện 

import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTextField;

public class Main {
 public static void main(String[] argv) throws Exception {

  JTextField component = new JTextField();
  component.addMouseListener(new MyMouseListener());
  JFrame f = new JFrame();

  f.add(component);
  f.setSize(300, 300);
  f.setVisible(true);

  component.addMouseListener(new MyMouseListener());
 }
}

class MyMouseListener extends MouseAdapter {
 public void mouseClicked(MouseEvent evt) {
  if (evt.getClickCount() == 3) {
   System.out.println("triple-click");
  } else if (evt.getClickCount() == 2) {
   System.out.println("double-click");
  }
 }
}

Tạo phím tắt, phím ghi nhớ cho Button

Nếu các bạn để ý thì hầu hết các ứng dụng đều tạo một số phím tắt, phím ghi nhớ dùng cho các chức năng sử dụng nhiều.

Ví dụ tạo phím nhớ ALT + E  để gọi đến sự kiện nhấp vào Button Edit.

Các bạn có thể  thấy Button Edit được gạch dưới từ E,báo hiệu rằng chúng ta có thể gọi nhanh nó thông qua ALT + E.

button.setMnemonic(KeyEvent.VK_E);

Hoặc chúng ta có thể tạo các phím nóng bằng cách sau: 

String mapKey = "KEY_F2";
InputMap inputMap = button.getInputMap(JComponent.WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW);
inputMap.put(KeyStroke.getKeyStroke("F2"), mapKey);
 
button.getActionMap().put(mapKey, new AbstractAction() {
    public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
        buttonActionPerformed(evt);
    }
});

Trong ví dụ trên mình đã tạo một phím nóng F2 để gọi đến sự kiện nhấp chuột vào Button, khi đó hàm xử lý sự kiện sẽ  được thực thi.

Tuỳ biến giao diện Button

Một số thao thác thường dùng với Button như thay đổi màu nền với setBackground().

button.setBackground(Color.YELLOW);

Hay xác định Font, cỡ chữ

button.setFont(new java.awt.Font("Arial", Font.BOLD, 14));

Nguồn tham khảo

https://www.codejava.net/java-se/swing/jbutton-basic-tutorial-and-examples

http://www.java2s.com/Tutorial/Java/0260__Swing-Event/DetectingDoubleandTripleClicks.htm

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dat
Dat
19 days ago

Ad dạy cách trang trí button đc k ạ?

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x