Java Swing

JSpinner trong Java Swing

JSpinner chứa một dòng Input cho phép nhập dữ liệu đầu vào có thể là một số hoặc một Object theo một dãy có thứ tự. Người dùng có thể nhập thủ công dữ liệu vào Input của JSpinner